ניהול סיכונים סביבתיים

תקציר מנהלים: מתודולוגיית מדיניות הסיכונים הסביבתיים של החברה:

ניתוח מקיף של הוראות איכות הסביבה החלות על החברה והחשיפה הרלוונטית של החברה, ניתוח מובנה של כל הסיכונים הנוגעים לחברה (עוצמת ירידת הערך והסתברות להתרחשות), ויצירת מפת סיכונים מקיפה, מוערכת ומפוקחת באופן שיטתי ורציף על ידי התפתחויות עסקיות, טכנולוגיות ורגולטוריות, על ידי גורמים מקצועיים וניהוליים של החברה, בסיוע יועצים חיצוניים מומחים, בפיקוח רבעוני של נושא משרה בחברה, כאמור לצורך עדכון מתמיד ורציף של מפת הסיכונים הכוללת של החברה, מעקב אחר הסיכונים השונים הנגזרים משם וקביעת מדיניות לצמצום הסיכונים האמורים לרמת כושר הסיכון, כפי שמוצג על ידי נושא המשרה בחברה, תוך מעקב שוטף אחר ביצוע הצעדים המתקנים הנדרשים.

הגדרה של סיכון סביבתי:

אנו ממפים את כל התקנות הסביבתיות הקיימות החלות על החברה. מינוי קצין ניהול סיכונים אקולוגי בחברה וקבלת סיוע שוטף ממומחים חיצוניים לפי הצורך. עדכון רבעוני של תיקוני חקיקה וחוות דעת על פסיקות רלוונטיות של יועצים משפטיים חיצוניים.

מיפוי הסיכונים הסביבתיים של החברה לפי תת קטגוריות:

פליטות סביבתיות

חומרים מסוכנים

תַשׁתִית

דיווחים

אישורים

רישומים

אימוץ שיטה מובנית להערכת הסיכונים השונים בהיררכיה של הכפלת עוצמת הסיכון (בסולם מ-1 עד 4), הסתברות להתרחשות סיכון (בסולם של 1 עד 4), והערכת סיכונים מקיפה (בסולם של 1 עד 16).

תיעוד מפת סיכונים חודשית מלאה, כולל סיכונים מובנים ושיוריים כתוצאה מהצעדים שננקטו. קביעת סדר השלבים להפחתת הסיכון (עדיפות הטיפול מסיכון גבוה לסיכון נמוך).

קביעת נושא המשרה על כושר הסיכון המקסימלי שלא ניתן לחרוג ממנה לצורך ניהול תקין של סיכונים סביבתיים על ידי החברה - לא יותר מ-10% מהסיכונים במפת הסיכונים הכוללת יהיו ברמה בינונית ומעלה (ציון של יותר מ-6), ולא יותר מ-2% או יותר, ברמה גבוהה יותר (ציון של יותר מ-9).

שלבי הפחתת סיכונים - נושא משרה החברה יעקוב אחר צמצום היקף הסיכונים ויציב מעת לעת יעד כמותי לצמצום מספר הסיכונים.

קביעת נהלי עבודה בניהול סיכונים - קיום נוהל שגרתי לעדכון מפת הסיכונים המקיפה, כינוס פורום חודשי לניהול סיכונים סביבתיים ברמת מטה התאגיד, דיווח רבעוני על ידי ממונה הסיכונים הסביבתיים של החברה, ודיון רבעוני שנערך על ידי נושא משרה החברה, ודיווח לנושא המשרה בחברה על התרחשות אירוע בעל השפעה חריגה, שלא במהלך העסקים הרגיל.

קביעת שגרת עבודה תואמת ליכולת שתיקבע. קביעת אופן ניהול הסיכונים והפיקוח השוטף באמצעות הגורמים המקצועיים והניהוליים ברמת החברה, ובסיוע יועצים חיצוניים של החברה וקביעת ביקורת אכיפה תקופתית.

הצהרות החברה בנוגע לניהול סיכונים סביבתיים:

החברה מחויבת לאמץ מדיניות מקיפה של מחויבות לניהול וניטור מתמשך של סיכונים סביבתיים כתוצאה מפעילות החברה, מתוך הכרה בחשיבות העליונה של ייעול ניהול הסיכונים אל מול עתיד החברה.

הקצאת משאבים - הקצאת משאבים הנדרשים לשמירה על בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה.

עמידה בדרישות החוק - עמידה בכל דרישות החוק, בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות למניעת סיכונים בטיחותיים וסביבתיים מול כלל פעילות החברה, הן במתקני החברה והן מחוץ לאתר.

תרבות עסקית:

מודעות ומעורבות - אחריות ומחויבות מלאה של עובדי ומנהלי החברה להבטחת בטיחות, איכות סביבה ואיכות המוצר.

מחויבות, הגינות ושכנות טובה - מחויבות לניהול הוגן, הנובעת מאחריות לעובדי החברה, לקהילות השכנות, לאתרי החברה ולמרקם החברתי בו פועלת החברה.

פיקוח - בחינה מחודשת תקופתית של מדיניות החברה והטכנולוגיה, על ידי הנהלת החברה והתאמתה לחזית הידע, החקיקה ותנאי הסביבה.

ניהול אחראי:

בטיחות, בריאות ואיכות סביבתית - בטיחות בייצור ותעבורה, הגנה על בריאות העובדים והסביבה. כל זאת תוך הקפדה על תקני הייצור, האיכות והרווחיות הגבוהים של החברה.

יוזמה וזהירות - נקיטת גישה פרואקטיבית לבטיחות ואיכות הסביבה, הדוגלת באמצעי מניעה במקום תגובות לאחר האירוע.

קיימות תהליכים - מאמצים מתמשכים לשיפור התפקוד הסביבתי והחברתי-כלכלי של החברה ולקבוע יעדי יישום ומעקב כמותיים.

ניהול סביבתי - אימוץ הדרגתי של מערכת ניהול סביבתית מקיפה לכל אתרי החברה, מתקני הייצור והסדנה.

שימור אנרגיה ומניעת שינויי אקלים - גישה פרואקטיבית לשימור אנרגיה והפחתת פליטת גזי חממה, לרבות שימוש בתחליפי דלק.

מיחזור וחיסכון בחומרי גלם - מיחזור של פסולת סוללות, צמצום פסולת הנוצרת במהלך הייצור, מיחזור פסולת, הפחתת סיכונים של פסולת הנוצרת במפעל. מציאת שימושים לפסולת מתהליכים כחומר גלם תוך הקפדה על כל התקנים הסביבתיים.

איכות ואחריות המוצר איכות מוצר - פיתוח וייצור של מוצרים מוצקים ועמידים העומדים בדרישות הלקוח וה-LME.

מידע מקצועי והפצתו - תמיכה בפעילויות הדרכה והסברה בנושאי שימור אנרגיה, בטיחות ואיכות הסביבה, לכל העובדים והמנהלים.

הקצאת משאבים והשקעות נדרשים:

המחויבות הסביבתית של הקורנס באה לידי ביטוי גם בהשקעות הכספיות הנרחבות שלה. הקורנס משקיעה בפיתוח ותחזוקה שוטפת של ניטור, מניעת זיהום, ניקיון וטכנולוגיות סביבתיות. התקנות הסביבתיות המתקדמות וההתחייבויות הסביבתיות עליה קיבלה הקורנס, מתוך הכרה בחשיבות הנושא לפיתוחו העתידי, מחייבות השקעות והוצאות שוטפות של מיליוני שקלים בשנה.

הקורנס שואפת לקדם כל הזמן את ניהול הסיכונים הסביבתיים על ידי זיהוי מגמות וטכנולוגיות להפחתת פליטות, סיכונים וכו'.